Staże i praktyki – Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni

Projekt ”Staże i praktyki – Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Celem jest Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy Uniwersytetu z pracodawcami poprzez przygotowanie 354 studentów/ek z kierunków przyrodniczych i technicznych: Biologia, Biotechnologia, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia, Technologia i Żywienie Człowieka, Dietetyka, Towaroznawstwo do obowiązków zawodowych i wejścia na rynek pracy.

W ramach Projektu zostaną podjęte działania obejmujące:

  • Staże krajowe i zagraniczne:

- staże krajowe w przedsiębiorstwach polskich trwające 3 miesiące - dla 246 studentów/ek

- staże w zagranicznych przedsiębiorstwach – 3 miesięczne dla 22 studentów/ek

  • Praktyki studenckie:

- praktyki studenckie – 1 miesięczne w polskich przedsiębiorstwach dla 86 studentów/ek

Staże i praktyki będą zgodne z efektami kształcenia na danym kierunku studiów i mają na celu zwiększenie doświadczenia zawodowego i szans na rynku pracy dla studentów/ek kierunków przyrodniczych i technicznych .

  • Rozwój działalności Biura Karier UR w celu lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy:

- przeprowadzenie warsztatów dla studentów/nek wchodzących na rynek pracy z zakresu kompetencji miękkich (efektywna komunikacja w pracy, autoprezentacja, profesjonalne CV i list motywacyjny oraz zarządzanie czasem).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Tomasz Jacek